Developed By sarkar

Varg-3 na umedvar Jo chalu job chhodi de to te jagyao pratixayaadi mathi 1 varsh sudhi bhari sakay te mateno paripatra.

Varg-3 na umedvar Jo chalu job chhodi de to te jagyao pratixayaadi mathi 1 varsh sudhi bhari sakay te mateno paripatra.

Gujarat Government Dvara Vividh Prakar Ni Bharatio Bhar Padvama aave Chhe.jema Khas kerine Chalu job Vala Frithi Ripit Thay Chhe.Te Mate E Jgya 1 year Sudhi Waiting Ma Bharava Babat Pariptra Niche Aapel Chhe.

>

0 Response to "Varg-3 na umedvar Jo chalu job chhodi de to te jagyao pratixayaadi mathi 1 varsh sudhi bhari sakay te mateno paripatra."

Post a Comment