Developed By sarkar

Fun Sayri Club

કોડિયા  પર સૂર્ય  તડક્યો,  ‘તારી  કોને  છે  ગરજ? 

નૂરની નબળી નકલ! જા, જા, ને બીજું કંઈ સરજ…’ 

ઝંખવાઈને   કોડિયું   કહે,   ‘મુલતવી   રાખો, હજૂર 
આ   ચુકાદો,  

આજ   રાતે,   આપવાની છે  અરજ’..

>

0 Response to "Fun Sayri Club"

Post a Comment